ข่าวจากสำนักอำนวยการ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 

 

 

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอหยุดการเรียนการสอน : [30 ม.ค. 57
 กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2557 : [28 ม.ค. 57]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2552 - 2556  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน  ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554  >> รูปภาพคลิ๊กที่นี่
แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE (Internet Explorer) นศ.สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ
คู่มือรายละเอียดเมนู/หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 : [4 ต.ค. 56]
 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 : [18 มี.ค. 56]แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์)และ Course outline
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิ๊กที่นี่
การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน  >> คลิ๊กที่นี่ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : [28 ม.ค. 57
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  : [23 ม.ค. 57
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างานปรับปรุงหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [6 ม.ค. 57
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557  >> ดาวน์โหลด 
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หัวข้อร่างขอบเขตุของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 
: [24 ธ.ค. 56
 หัวข้อร่างขอบเขตุของงาน (TOR) >> ดาวน์โหลด
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  >> ดาวน์โหลด
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  ปร.4   ปร.5   ปร.6  >> ดาวน์โหลด
 แบบปรุบปรุงหอประชุม  >> ดาวน์โหลด   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [26 ก.พ. 57] 
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ ฯ [25 ก.พ. 57] 
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ฯ : [13 ก.พ. 57] 
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู : [27 ม.ค. 57]
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 


 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฯ รุ่นที่๑ ประำจำปี๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯเนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯและคณะกรรมการฯเข้าตรวจราชการ ณ วิทยาลัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ"สารพัดช่างขับขี่ปลอดภัย  ปีการศึกษา๒๕๕๖ ฯลฯ"

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 11

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

Download แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล
  แบบฟอร์มควบคุมภายใน 
  แบบฟอร์มงานศูนย์ข้อมูล ฯ 
  แบบฟอร์มงานวางแผน ฯ 
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร ฯ 
  แบบฟอร์มงานพัสดุ 
  แบบฟอร์มงานการเงิน 

ASEAN Economic Community : AEC

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วช.อย.

 
  ข้อมูลโครงการ
  โครงสร้างการบริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  โครงการและกิจกรรม
  ผลงาน
  คู่มือศูนย์บ่มเพาะ ฯ