ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานในสังกัด สอศ.

สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา

สมุดภาพ InfographicsASEAN Economic Community : AEC

 

QR CODE :PR.วช.อย.

 

 
 

 
 

 
 


งานครูที่ปรึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
 

นางพรรณนภา  สุขพจนี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษาและแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา 
  

นายนพพร  สิทธาภา  
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษาและแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา งานครูที่ปรึกษาและแฟ้มสะสมผลงาน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑.  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
๒.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน
     และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
๓.  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๔.  ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน
     ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้
     และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย
     การลาออก การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ
     ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณ หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
๕.  ประสานกับครู แผนกรายวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา
     และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมิน
     และนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๗.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:19 น. )
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

หน่วยงานภายใน

แผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์/คลังข้อมูล

สำหรับนักเรียน นักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประชุม วช.อย.

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วช.อย.

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้
mod_vvisit_counterเดือนนี้
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด363855
อัพเดท : 8 มกราคม 2558

แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?