ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานในสังกัด สอศ.

สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา

สมุดภาพ InfographicsASEAN Economic Community : AEC

 

QR CODE :PR.วช.อย.

 

 
 

 
 

 
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ PDF พิมพ์ อีเมล

                                                         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
                            ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงและร่วมลงนามความร่วมมือปี 2546-ปัจจุบัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2558
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอินทราชา
วันที่ลงนาม 
12 พฤษภาคม 2558  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2558
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
วันที่ลงนาม 
5  เมษายน 2558  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม  5 กุมภาพันธ์ 2558 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2557
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
วันที่ลงนาม 
6 กรกฎาคม 2557  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2557
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา
วันที่ลงนาม  6 กรกฎาคม 2557 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2557
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
วันที่ลงนาม  6 กรกฎาคม 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2557
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
วันที่ลงนาม  6 กรกฎาคม 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนครู บุคลากร และจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ สถานศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ลงนาม  4 มีนาคม 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม 
25 กุมภาพันธ์ 2557  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสตูร ปวส. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ แผนกการจัดการทั่วไป
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม  10 เมษายน 2556

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Cen ter) ประจำปี 2556
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา
วันที่ลงนาม  4 เมษายน 2556

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม  27 เมษายน 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม  27 เมษายน 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม 
26 เมษายน 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม 
26 เมษายน 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม  26 เมษายน 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ แผนกการจัดการทั่วไป
ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม 10
เมษายน 2555  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
วันที่ลงนาม  8 ธันวาคม 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ โรมแรมอยุธยาแกรนด์
วันที่ลงนาม  7 กันยายน 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท Thai Seafood Center
วันที่ลงนาม  7 สิงหาคม 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท WD (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ลงนาม  22 มิถุนายน 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง    ระบบทวิภาคี
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และ บริษัทเทยิน ( ประเทศไทย ) จำกัด
วันที่ลงนาม  20 มิถุนายน 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ Mikuni (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ลงนาม  13 มิถุนายน 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมสอนหลักสูตรระยะสั้น
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทคลองสวนพูล จำกัด 
วันที่ลงนาม  6 มิถุนายน 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ลงนาม  8 กุมภาพันธ์ 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ลงนาม  18 สิงหาคม 2553

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. - ปวส. และการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
วันที่ลงนาม  5 สิงหาคม 2553

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. - ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
วันที่ลงนาม  18 กุมภาพันธ์ 2553

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ แผนกการจัดการทั่วไป  
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเสนา 
วันที่ลงนาม  14 พฤศจิกายน 2552

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (2553)
 ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยาจำกัด และวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
วันที่ลงนาม  12 พฤศจิกายน 2552

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การใช้พื้นที่ฝึกอบรม โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  ศูนย์การค้าแอมโปรมอลล์
วันที่ลงนาม  7 มิถุนายน 2552

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า และการจัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
วันที่ลงนาม  30 กรกฎาคม 2551

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น และออกบริการประชาชน
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง
วันที่ลงนาม  2 พฤษภาคม 2551

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น และออกบริการประชาชน
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว
วันที่ลงนาม  21 เมษายน 2551

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนาบุคลากรระดับช่างเทคนิค
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยากับบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
วันที่ลงนาม  10  มีนาคม 2551

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น และออกบริการประชาชน
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
วันที่ลงนาม  15 พฤษภาคม 2550

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  เทศบาลตำบลอรัญญิก
วันที่ลงนาม  2 พฤษภาคม 2550

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการ ออกบริการประชาชน   
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  เทศบาลตำบลบ้านเลน
วันที่ลงนาม  12 มีนาคม 2550

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ความร่วมมือทางด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วันที่ลงนาม  9 มีนาคม 2550

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น และออกบริการประชาชน    
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
วันที่ลงนาม  8 กุมภาพันธ์ 2550

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการ “พัฒนาห้องเรียนต้นแบบ”
ระหว่าง  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ลงนาม  2 กุมภาพันธ์ 2550

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการการฝึกอบรมอาชีพธนาคารประชาชน 
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  ธนาคารออมสิน ภาค 4
วันที่ลงนาม  16 ตุลาคม 2549

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พระนครศรีอยุธยา  จำกัด  กับ  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ลงนาม  1 กรกฎาคม 2549

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย  กับ  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ลงนาม  19 มิถุนายน 2549

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  ปวช. – ปวส.  เทียบโอนประสบการณ์
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผักไห่
วันที่ลงนาม  16 พฤษภาคม 2549

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
เรื่องการจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  สาขา  ตลาดแกรนด์
วันที่ลงนาม  1 พฤษภาคม 2549

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา สาขาหัวรอ  
ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กับ  สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงนาม  1 มีนาคม 2549

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  สาขาไฮเทค
ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กับ  บริษัทไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด   
วันที่ลงนาม  1 มีนาคม 2549

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  สาขาไฮเทค
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด   
วันที่ลงนาม  8  กุมภาพันธ์ 2549

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ การใช้ที่ดินเพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรขับรถยนต์
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  นายสัญชัย  ภิรมย์พานิช
วันที่ลงนาม  1 มกราคม 2549

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ความร่วมมือภาคเอกชน : พลังขับเคลื่อนกำลังคนของประเทศ   
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  ร้านพี.ที แอร์เซอร์วิส  
วันที่ลงนาม  27 ตุลาคม 2548

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจขายตรง 
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  บริษัท ซูเลียนอยุธยา เอเยนซี่       
วันที่ลงนาม  29 มิถุนายน 2548

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการความร่วมมือการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ
ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และ วิทยาลัยการอาชีพเสนา  กับ  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ลงนาม  4  มกราคม 2548

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย จังหวัดพระนครศรีอยุยธยา
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  นายวรพงษ์ พุ่มพฤกษ์
วันที่ลงนาม  25 พฤศจิกายน 2547

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ความร่วมมือภาคเอกชน: กระบวนทัศน์ใหม่ของการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  กับ  เทคนิคแอร์  แอนด์  ซาวด์
วันที่ลงนาม  25 สิงหาคม 2546

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

หน่วยงานภายใน

แผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์/คลังข้อมูล

สำหรับนักเรียน นักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประชุม วช.อย.

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วช.อย.

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้
mod_vvisit_counterเดือนนี้
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด363854
อัพเดท : 8 มกราคม 2558

แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?